Boven de rouwkaart

Psalmen en Gezangen

  Kracht naar kruis -o- Niemand valt uit Gods hand. -o- Als ik ontwaak, ben ik bij U. Psalm 139 : 18 -o- De Heere zegene U en behoede U -o- Here, Gij doorgrondt en kent mij. Psalm 139 : 1 -o- Komt allen tot mij die moe en belast zijn -o- Dit is de dag die mijn Heer heeft voorzien. -o- Mij zal geschieden naar Zijn woord. -o- Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten. Gezang 291 -o- Uw Woord is een lamp voor mijn voet. Psalm 119 -o- Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer. -o- En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen. Joh. 17 : 3 -o- Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U. Aurelius Augustinus -o- Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen Psalm 25 :14 -o- Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God als Hij op hem/haar…….. -o- Waar God van houdt, neemt hij vroeg tot Zich. -o- En de heerlijkheid des Heren Omstraalde Hem …. Lucas 2 : 9 -o- Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. -o- Toen antwoordde de Here: Ik ben het die er zal zijn Exodus 3-14a -o- Onrustig is ons hart, o Heer tot het rust in U. Sint Augustinus -o- Heer ik ben stil geworden, U hebt mijn ziel tot rust gebracht. -o- Ik voel de winden Gods vandaag: vandaag hijs ik het zeil. -o- Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht. -o- Laat mij als kleine vogel schuilen mogen waar G’uw vleuglen om mij slaat. Psalm 61 : 3 -o- Geslachten gaan, geslachten komen, Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen. -o- U moet niet zorgen dat u in de hemel komt, Maar dat de hemel in u komt. -o- Van oudsher is God een schuilplaats Zijn armen dragen u voor eeuwig. Deut. 33:27 -o- Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ‘t eeuwig licht. -o- Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt Mijn. Jesaja 41 : 3 -o- Ik zal opgaan naar het altaar van God naar God die mijn jeugd verblijdt. -o- Zijn leven stond in dienst van de naaste. Hij zag in Jezus een groot voorbeeld. -o- Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Vader: in uw handen beveel ik mijn geest. Lucas 23:46 -o- Een zee ruist voort in eindeloze deining. De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet. -o- Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid. -o- Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij Psalm 23 -o- De Here zal uw uitgang en ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121 : 8 -o- Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, Zoals Christus U heeft aanvaard. Romeinen 15 : 7 -o- Al Uw geboden zijn gerechtigheid, ik prijs Uw woord met juichende gezangen. -o- Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen Ontfermt de Heere zich over hem. Psalm 103 : 13 -o- En wandelt in al de weg, Die ik u gebieden zal, Opdat het u wel ga. Jeremia 7:23 -o- Ik heb de strijd gestreden, de goede strijd van het geloof. Dit is de kroon van mijn leven. -o- Niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God. Wentel uw weg op de Here -o- En vertrouw op Hem; En Hij zal het maken. Psalm 37 : 5 -o- Als de Schepper een gehandicapte tot leven roept, heeft Hij zijn eigen bedoeling met deze mens. -o- De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid en Hij kent hen die op Hem betrouwen. Nahum 1 vers 7 -o- Wie God vreest houdt het juiste midden …. Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig als hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd…… Prediker VII, 18-20 -o- Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. Psalm 84 -o- Leg mij als een zegel aan uw hart Als een band aan uw arm Want sterk als de dood is de liefde. Hooglied 8 : 6 -o- Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en ‘t leven tot in eeuwigheid. -o- Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben. -o- Neem Heer mijn beide handen en leidt Uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de ruste vind -o- God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Gezang 1 vers 4 -o- ….. en niemand of hij heeft een naam bij U, En niemand valt of hij valt in Uw handen, En niemand leeft of hij leeft naar U toe….. Huub Oosterhuis -o- Dan zal de Schepper van mijn leven spreken En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd; En alle grenzen zullen openbreken Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid. W.A.P. Smit -o- Op Uwe morgen zult Ge ons halen. Wij ontstijgen aan dit aards bestaan, en gaan – uw hoge vensters stralen - recht op uw open huisdeur aan. Gezang 394 vers 7 -o- In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Lied 398:7 -o- Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van het water, daar is het goed rusten. -o- Hoe dichter ik nader, het huis van mijn Vader Hoe meer ik neig naar het eind van de kreig. P.A. De Genestet -o- Prijs de Heer, mijn ziel, Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, Vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103 -o- Ik ben reizend naar die stad Waar Christus ‘t licht zal zijn Om eeuwig daar te zijn bij Hem Verlost van zorg en pijn. -o- Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven. Prediker 3:1,2 -o- Verheugd was ik toen ik hoorde: “Wij gaan naar het huis van de Heer” Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen de poorten, Jeruzalem. Bedevaartslied van Davi -o- Spreek Gij ’t woord, dat mij vertroosting geeft. Dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede. Ontsteek de vreugde die geen einde heeft. Wil alle liefde aan deze mens besteden. -o- Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. Rom. 14:8 -o- Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 1 Petrus 5 vers 10 -o- Laatste grens Ik vond het zelf onbehoorlijk vroeg. Toch koesterde de Grote Kaarsendover een ander plan. Hij vond het mooi genoeg: Ik moest en zou de laatste grenspaal over. -o- Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan, dat is ook niet erg. Want dan begint de grote logeerpartij bij een gastheer, die zo boeiend is, dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt. Godfried Bomans -o- Wees mij een rots tot mijn bescherming, Zodat ik altijd weer Bij u U kan schuilen Heer. Want U, mijn God, U bent mijn vesting, U zult in al mijn vrezen Mijn rots en redder wezen. Psalm 71 : 2 -o- In droefheid gedenken wij zijn sterven In dankbaarheid zijn liefde van man, vader, vriend en medemens. In vreugde de vervulling van zijn bestemming in eeuwigheid bij onze Schepper, God de Heer. -o- Aan het eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van ‘t kwaad, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de Here God in ons allen en in allen alles is , zal het licht zijn, eeuwig licht zijn licht uit licht in duisternis. Lied 292 Liedboek der Kerken -o- ‘k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid. Psalm 73 vers 12 In Uw handen. -o- In Christus ontslapen. -o- Opgenomen in het Licht. -o- Jezus is mijn Verlosser. -o- Mijn genade is u genoeg. -o- Mijn tijden zijn in uw hand. -o- Wat de toekomst brengen moge…. Gezang 293 -o- Laat Heer Uw dienaar komen -o- In paradisum deducant te angeli -o- Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren Genesis 3:19 -o- Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. -o- Dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43 : 3 en 4 berijmd -o- God is ons een schuilplaats. Psalm 62 : 9b -o- Rust mijn ziel, uw God is Koning Gezang 179 -o- Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Gen. 34;24 -o- Van U zijn alle dingen van U, mijn God alleen. -o- Doe maar gewoon je best dan doet God de rest. -o- Goed is het in stilte op de redding van de Heer te wachten. Jer. 3 : 26 -o- En nu, wat verwacht ik Here? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 -o- In de palm van Gods hand kwam haar leven tot rust. -o- Een leven kwam tot rust in de palm van Gods hand. -o- Wat er ook mag gebeuren, mij geleide des Heeren hand. -o- Niet uit mijzelf ben ik gekomen Maar Hij heeft mij gezonden. Joh. 8-42 -o- De liefde bedekt, ze gelooft, hoopt en verdraagt. 1 Corinthe 13 -o- Een mens kijkt naar daden, maar God weegt bedoelingen. -o- Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde…. 1 Corinthiërs 13 -o- Alle dingen hebben tijd maar Gods liefde eeuwigheid. Gezang 267 -o- Uw hand op mijn schouder gaf mij rust en vertrouwen. -o- Al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn. Micha 7:8b -o- Alles heeft zijn uur en ieder ding onder den hemel zijn tijd. Prediker 3:1 -o- Ik voel de winden Gods vandaag; vandaag hijs ik het zeil. -o- Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. -o- Langzaam uit dit leven weggegleden, God weet waarheen…… -o- Ken Hem in al uw wege en Hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3:6 -o- Kom tot rust, mij ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Psalm 116 : vers 7 -o- Toch is er één die al dit vallen teder in zijn handen houdt. Rainer Maria Rilke -o- Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood. Psalm 91 -o- Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. 1 Kor. 3:19a -o- Ik heb vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. -o- Waar de Geest des Heren is, Daar is vrijheid. 2 Korinthiërs 3:17b -o- In liefde met allen heb ik geleefd. In vrede met Christus ben ik heengegaan. -o- God is Liefde Liefde is God De essentie van alles -o- De koers was gezet Na een zware storm Veilig in Gods haven. -o- gisteren is voorbij morgen komt niet meer vandaag helpt God -o- Ik legde mij en sliep Ik wist dat wie mij schiep Voor mijn behoud zou waken -o- Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Psalm 37:5 -o- Nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten. Zijn liefde dekt je veilig toe. Nel Benschop -o- Aangaande de dagen onzer jaren Daarin zijn zeventig jaren; of, zo wij zeer sterk zijn tachtig jaren….. Psalm, 90:10 -o- De HEERE zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121:8 -o- God heeft gegeven liefde in het leven, moed in het lijden, troost in het scheiden. -o- Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. -o- ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ‘t genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 (ber.) -o- Jeruzalem, mijn vaderhuis Mijn moederstad, wanneer Zal ik u zien? Wij zijn op reis naar en naar de Heer! Gezang 265, Liedboek -o- Mijn schild ende betrouwen Zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmer meer! -o- Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot, en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood. -o- Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. -o- Mijn hart sloeg over van ontroering en weer verscheen, als voorheen, Godheid, bezieling en vervoering en leven, liefde en geween. A. Poesjkin -o- In’s levens droom en schemerschijn laat mij U geborgen zijn, wees in de schaduw van de tijd mijn licht, o liefdes werkelijkheid Gezang 472 : 6 -o- Neem mijn leven, laat het, Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Gezang 473:1 en 5 -o- En, wijze Loods, als ik het waag en weer mijn zeilen hijs, nu ‘k voel de winden Gods vandaag ….. leid Gij mij op mijn  reis! -o- In Zijn oneindige goedheid heeft Onze Lieve Heer geen grenzen gesteld aan wat mensen zichzelf wijs kunnen maken. K. van het Reve -o- Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn dat God het komt bevrijden. -o- Vanaf het einde van de aarde roep ik u om hulp, want ik bezwijk! Help mij de rots te beklimmen die te hoog is voor mij. Psalm 61 :3 -o- Wat ben je bedroefd mijn ziel, En onrustig in mij. Vestig je hoop op God, Eens zal ik hem weer loven, Mijn God die mij ziet en redt. Psalm 42 : 6 -o- God zelf zal men hen zijn. Elke traan in hun ogen zal Hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zijn voorbij. Openbaring 21 : 4 -o- Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof liet hem nooit in de steek, hij werd er alleen maar in gesterkt. Zo bracht hij eer aan God; hij was er diep van overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. Romeinen 4 : 20, 21 -o- ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. Eens aan den avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe. -o- Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. -o- De eeuwenoude gang van al wat komt en gaat, De eindigheid, die al wat leeft te wachten staat, Voor wie gelooft geeft dit geen zorgen of verdriet, Hem wacht de eeuwigheid, die rust in vrede biedt. Huub Matthee

Het bijzondere regeltje

Terug naar de natuur …   Naar waarde genoten. Het is mooi geweest. Het leven is doorgeven… Stuurloos zonder baken. Bevrijd van tijd en ruimte. Nu is de stilte compleet. Doe goed en versaag nooit. Het leven ten volle geleefd. Voor alles is een juiste tijd. Alles is nu anders zonder jou. Er viel nog zoveel te genieten. Sterk als de dood is de liefde. In dienst van de verwondering. Het is goed zo – eindelijk rust. Het was mooi, het is goed zo. Na zoveel waken nu dan rust. Ik heb een mooi leven gehad. Wij zullen je missen, iedere dag. Een wakker mens is ingeslapen. Plotseling, maar vooral definitief In wezen is het leven een zucht…. Eenvoud, kenmerk van het ware. Verdriet is de prijs van de liefde. Een markant persoon is niet meer. Wij kunnen het nog niet geloven ….. In vertrouwen op het onbekende. De muziek was zijn lust en zijn leven. Het was een mooie dag om te reizen. De seizoenen van het leven voltooid. Terug naar de bron van eeuwig leven. Hij/zij heeft mij zoveel geluk gebracht. Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen. Wie weet dansen ze boven ook wel….. Langzaam is het leven opgehouden…… Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen.. De wil was er nog, de kracht niet meer. Het leven is overgegaan in herinneringen. De dood kwam onverwacht maar zacht. Van het begrensde naar het onbegrensde. Onze toekomst samen is anders bepaald. Vertrokken met vogels, wolken en winden Niet in de aarde begraven, maar in ons hart. Niet het vele is goed maar het goede is veel. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. Vaar op de stroom van de vergankelijkheid. Vertrokken met vogels, wolken en winden …. Woorden schieten tekort en tranen overheersen. Liefde en vriendschap zijn de zin van ons bestaan. Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren. Een reis over de toppen en diepe dalen is voltooid. Het gebrandschilderde raam van zijn/haar leven is klaar. Sommige dingen zouden eigenlijk nooit mogen gebeuren. Je moet de dood aanvaarden voor je sterft. Bisschop Muskens Alles van waarde is weerloos. Lucebert Het werd, het was, het is gedaan. M. Vasalis Dank aan allen die ik dank verschuldigd ben. Noem de dood niet slecht als het leven goed is geweest. Verliezen is moeilijk en het voelt zo onrechtvaardig. Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent van deze aarde. Vol van leven en geluk, nu ben je weg, alles is stuk Je mag wel om mij huilen, maar niet blijven huilen. Niet waarlijk dood zijn zij die in onze harten leven. Leef de dag van vandaag alsof er geen morgen is. Leef vandaag, morgen kan alles anders zijn. Onze verbondenheid was heel bijzonder en dierbaar. Altijd samen in gedachten, in gedachten voor altijd samen. Ik vertrouw op de toekomst, wat die ook moge zijn… Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar. Haar dans verstilt in een bewogen herinnering. Het eeuwige leven gaat schuil in het hart van de dood. Hij heeft vaste grond gevonden waarin zijn anker eeuwig rust. Sterven in vrede is: Met een gerust hart je ogen sluiten. Elke dag is een mooie dag om een nieuwe reis te beginnen. Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon. Na een lang en zorgzaam leven zijn zijn/haar taken volbracht. We lopen niet meer, we zweven. We stijgen boven ons mens-zijn uit. Nu denkt aan mij: de zon, de maan, de sterren en jij. Toen kwam die onverwachte dag, de dag dat de stilte kwam ….. Elke dag is een mooie dag, om een nieuwe reis te beginnen. Te snel voorbij, de vele dromen oneerlijk is het lot dat nu is gekomen. Ieder, die ik gekust heb, kus ik opnieuw – tot in de eeuwigheid. Na vele bergen te hebben overwonnen, geef ik mij nu gewonnen. De dood is onbegrepen zolang het onbegrijpelijk is te leven… Leven is weven, sterven is je werk uit handen geven. Het afscheid is definitief, maar de herinnering onuitwisbaar. De duisternis van het graf, is het ochtendgloren van een nieuwe dag. Toen kwam die onverwachte dag, de dag dat de stilte kwam ….. Want leven is: een ander niet vergeten en lichtend door de schaduw gaan. Je liefde, kracht, je warmte en je lach…. we zullen je missen, iedere dag. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij… De duisternis van het graf is het ochtendgloren van een nieuwe dag. Ik ben niet bang voor de dood, maar ik had nog wel wat langer willen leven. Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is. Je liefde en je kracht, je warmte en je lacht… We zullen je midden, iedere dag… Niet de voorbije dagen zijn het leven, doch de dagen die men zich herinnert. Soms is er zoveel wat we voelen Maar zo weinig wat we kunnen zeggen…. Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd. De dood gaat niet over de dood maar over wat je met je leven hebt gedaan Want leven is: een ander niet vergeten en lichtend door de schaduw gaan. Niet de voorbije dagen zijn het leven doch de dagen die men zich herinnert. Degene die ik liefheb verlaat ik om degene die ik liefhad terug te vinden. De dood gaat niet over de dood maar over wat je met je leven hebt gedaan Hoe iets te zeggen, nu je er niet meer bent, hoe raken we aan jouw afwezigheid gewend? Haar hart klopte tot het laatst voor anderen, maar had geen kracht meer voor zichzelf. Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde die wij achterlaten als wij weggaan. Hij/zij was een gelukkige en tevreden mens. Hij/zij hield van het leven en vooral van ons. Als je geconfronteerd wordt met het lijden, baten mooie woorden niet. Dan straalt daar weer die ene ster Dus is onze …… eigenlijk nooit weggegaan. Verhuizen is alles pakken en dan gaan. Sterven is gaan en alles laten staan. Vol liefde, zorgzaamheid en soms een traan. Tot op de grens van zijn aardse bestaan. De herinneringen aan jouw liefde en vertrouwen dragen wij in ons hart voor altijd mee. Treur niet dat ik je verlaten heb, ik hoop dat je blij bent dat je mij hebt gekend! De herinnering is het enige paradijs waaruit wij niet verdreven kunnen worden. Verbleven in vele verre landen, nu op weggegaan naar zijn laatste bestemming. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Groot was zijn/haar liefde voor haar dierbaren. Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn. Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven. Hoe de wind waait in je leven kan je niet bepalen, maar hoe je de zeilen zet bepaal je zelf. Het mooiste zijn de sporen van de liefde die wij achterlaten als wij weggaan. Groot is de leegte en het verdriet. Mooi zijn de herinneringen die je achterliet. Dankbaar voor wat het leven mij heeft gegeven, heb ik het nu teruggelegd. Als een vriend zoveel goede herinneringen nalaat, sterft hij/zij niet echt. Het is minder erg om iets te verliezen wat je lief hebt, dan dat je het nooit hebt gehad. Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan. Elke dag zonder jou is als een dag zonder bloemen; elke dag zonder jou kun je geen dag meer noemen. Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en discreet, alsof je niemand wilde storen. Alleen door onze sterfelijkheid te omhelzen kunnen wij gelukkig worden in de tijd die we hebben. Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn. Ik heb een boek geleend uit de bibliotheek van het leven maar ik heb het nu terug moeten geven. Het verlorene prijzen maakt de herinnering dierbaar. Shakespeare Zo na aan ons verwant Zo ver van ons gescheiden Ida Gerhardt Had ik je maar als kind gekend die nu mijn kind en moeder bent. M. Vasalis Misschien is het niet geheel waar, en zelfs dat niet…. Multatuli En zo ging ik de horizon voorbij en kwam in het land van de dageraad. André Gide Niemand valt of hij valt in Uw handen en niemand leeft of hij leeft naar U toe. Huub Oosterhuis Liefde is het verlangen, om meer te geven dan te ontvangen. De tijd voorbij, zomaar en toch diep verbonden met de stem van ons hart. Langzaam is de schemer duisternis geworden en is zij uit het aardse leven weggegleden. Oud worden brengt met zich mee, in weemoed nalaten wat men in overmoed van plan was. Zolang wij leven blijft hij/zij leven Hij/zij is een deel van ons Zolang wij hem/haar herdenken. Als het leven geen waarden meer kent, dan is het onherroepelijk, pijnlijk en onvergetelijke afscheid aanvaardbaar. Donkere wolken werden doorbroken, daarom nog even van het licht des levens genoten. Ik ben moe van deze lange reis Al wat ik vraag is een rustige slaap en dromen van hen die ik lief heb. Het leven is een voortdurend afscheid maar wie van zijn herinneringen kan genieten leeft tweemaal. Tijdig sterven, is de meest voorname vorm van zelfbehoud en waardigheid. Bewaar één woord voor mij in Uw stilte, o wereld, wanneer Ik dood ben: Ik heb lief gehad”. Tagore Teneergeslagen moesten wij toezien hoe zij/hij ons huis verliet om niet meer terug te keren. Het doek is gevallen. Na jaren en jaren van strijd heeft de pijn het alsnog gewonnen. Net zoals de sterke stroom van een waterval niet kan worden gekeerd, zo is ook de beweging van een mensenleven, onomkeerbaar. Boeddha Het leven van een mens is als een voetstap in het zand, die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt tussen zee en strand. Kleine zorgen kun je delen maar er is een verdriet dat mensen niet kunnen helen en dat hoeft ook niet. Zijn/haar lichaam gaf de strijd op zijn/haar geest bleef tot het einde toe onverwoestbaar. Zo blijft hij/zij bij ons. Je strijd is gestreden het leven was soms zwaar Maar jouw liefde houdt ons allen bij elkaar. Wij zitten neer, de tranen stromen. Alle gedachten zijn verwoord Alle woorden zijn gesproken Het is tijd Wat zo diep in het hart zit kun je door de dood niet verliezen….. De herinnering aan een bijzonder mens is geboren……. De één vindt hem/haar dapper De ander zegt: het is voorbij Een ander zwijgt stilletjes En de ander denkt: was hij/zij er nog maar bij. Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk en de dood is slechts een horizon en een horizon is niets dan een grens aan ons gezichtsvermogen. Als een vogel in de blauwe lucht is opgevlogen voor zijn laatste vlucht kan het ook zo voor een mens vergaan als een eind komt aan zijn aards bestaan. Voor de zoon van de aarde s de dood op aarde het einde. Voor een kind van de geest echter is de dood slechts het begin van een stellige triomf. Kahil Gibran Natuur verwondert, overdondert soms en laat in al haar rijkdom leegte na ……Leven is mensen en dingen omhelzen en weer loslaten Adieu   Op = op. Sprakeloos…. Eindelijk rust. Eindelijk vrij. Mijn hart huilt. Nooit meer pijn…. Te snel, te vroeg Zomaar, ineens. “Ik kan niet meer” Niet te bevatten. Niet te geloven… De beer is geveld. Dag lieve allemaal. Ik ga naar huis ….. Het is altijd anders. Ik ben er niet meer. Ongelijk geëindigd. Positief tot het laatst. Lief en leed gedeeld. Er viel niets te kiezen. Naar waarde geleefd. Uitgezeild, voor altijd. Van leven ga je dood. Het feest is afgelopen….. Het ergste is gebeurd. Ik heb mijn best gedaan. Lief en wijs tot het einde. Een vechter tot het laatst. Woorden schieten tekort. Hij/zij had het leven zo lief. Zonder jou is alles anders. Aangeslagen en verbijsterd. Het leven helemaal geleefd. De vonk dooft, het vuur blijft. Liefde reikt over de tijd heen. Een familieband is verbroken. Eindelijk was daar de lente…… Verwacht het onverwachte…. Hij/zij zocht altijd haar eigen weg. Een mensen-mens is niet meer. Een bijzonder mens ging heen. Mijn lief is van mij weggegaan. Mijn troost is dat je er ooit was. Hij/zij hield intens van het leven. Hij/zij was uniek in onze familie. Zij/hij had talent voor het leven. Het boek is uit, het was prachtig. Wij zijn geschokt en sprakeloos. Soms grijpt de duisternis het licht. Een kleurrijk mens is heengegaan. Het leven is een prachtig avontuur. Blijvend is jouw warmte in ons hart. De hemel heeft er een ster bij gekregen. Binnen de vier zeeën zijn allen broeders. In al zijn/haar eenvoud was hij/zij groot. Eeuwig gaat voor ogenblik Joost van den Vondel Hoezo waarom! Hoezo begrijpen! Leven is zorgen, zorgen is leven. Leven is eindig; echte liefde niet. Vaak te laat, maar nu te vroeg. Een licht gaat uit en schijnt niet meer. Een bijzonder leven een bijzonder mens Je was mijn maatje, je was mijn alles… Als leven lijden wordt is sterven een gewin. Mijn dag was mooi De nacht mag komen. De tijd gaat nu verder al is het zó anders….. Uit ons oog, maar nooit uit ons hart. Wie reist zonder doel komt nooit aan. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Houden van is laten gaan, hoe moeilijk het ook is. Waar hij/zij niet meer is, zal hij/zij altijd blijven. Nooit te oud om te leven, altijd te jong om te sterven. Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde….. Hij leeft voort, geworteld in ons hoofd en in ons hart. Eén enkel ogenblik kan alles doen veranderen. Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet. Voorgoed uit ons midden maar niet uit ons hart. Oud worden is een zegen Oud zijn valt tegen. Bedroefd door het leven, bevrijd door de dood. De mens is broos, het zijn de sporen die tellen. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering Het gevecht is zwaar als je niet kunt winnen. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal. Mijn leven was ten volle waard geleefd te worden. Je leven is uitgestippeld. mijn liefste is gestorven. Langzaam vliegt een vogel steeds verder weg, maar… Als het er echt toe doet schieten woorden tekort Wat op liefde gebouwd is, kent geen vergeten….. Er zijn geen tranen genoeg voor dit plotselinge verlies. Je leeft om onderweg te zijn, niet om aan te komen. Het mensenleven is niet eeuwig maar het leven is eeuwig. Het wordt stil als er geen stem meer klinkt. Herinner mij zoals ik was, heel gewoon, heel bijzonder. Als je maar lang genoeg leeft schenkt De Tijd je het gelijk. De dood is niet erg als het leven goed is geweest. Waar onwetendheid heerst, is ware vrede onmogelijk. Het leven is een gunst maar hoe te leven is een kunst. De wereld is vol mensen…….. maar zoals jij was er niet één. Niet in de aarde begraven, lig je daar, maar in mijn hart. Hij straalde vertrouwen uit en droeg dat op ons allen over. Iedereen keert uiteindelijk terug in zijn eigen thuishaven. Ingehaald door de tijd. Hij/zij vond het nog zo gezellig. In een zee van liefde geboren Op golven van liefde gestorven Je leven was een mooie melodie beleefd in goede harmonie. Gisteren geschokt en ontdaan, vandaag bedroefd en verslagen. Wij dachten dat het middag was maar plotseling viel de nacht. Als je te moe bent om te leven is eeuwige rust een zegen En opeens zijn de kleuren dof en smaakt niets meer lekker. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. Hij heeft zijn boeken opgeborgen en wandelt in de nieuwe morgen. Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was. Wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet verliezen. Toen kwam die onverwachte dag, die dag dat de stilte kwam. Mijn laatste groet is aan hen die mij kenden en die mij liefhadden. Aan alle geliefden een afscheidskus en alle bekenden een laatste groet. Groot is het gemis, mooi zijn de herinneringen die blijven. In harten te leven die wij achterlaten is niet te sterven. Van alles geleefd, van alles gedaan, laat mij nu maar rustig gaan. Het gemis dwingt ons na te denken over wat wij bezaten Hoe kunnen wij de dood begrijpen; wij begrijpen het leven nog niet eens. De dood is een kaars die uitgaat als de nieuwe dag aanbreekt. Zowel mooie als moeilijke zaken maken het leven de moeite waard. Een rusteloze geest is uiteindelijk losgeraakt van het afgematte lichaam. Groot is de leegte die hij/zij achterlaat mooi zijn de herinneringen die blijven. In de lentenacht heeft onze omarming een einde gekregen. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen. Alle goede herinneringen blijven, …… maar er komen geen nieuwe bij. Zijn/haar leven moeten wij loslaten, in ons leven houden wij hem/haar vast. Gebruik het uur, het is kort van duur, de tijd gaat vlug, keert nimmer terug! Alles is geregeld, het is tijd om te gaan en ik heb het op mijn manier gedaan. Woorden schieten te kort waar het liefste bezit herinnering wordt. Na de tranen van verdriet volgt de bemoediging van de herinnering. Voorbij zijn grenzen gestreden voor leven, maar ontwapend door de dood. Sterven is niet het einde, maar het begin van een blij en ander leven. Bezige handen en een sterke wil vielen na een bewogen leven stil. Alles gaat door. De ziel vindt zijn weg en leeft. Het hart van de mens De bodem van de zee Beiden onpeilbaar stiller om de noord de wadden uitgewist ganzen onderweg Je bestaan een flits Je leven een vingerknip Een zucht op zondag. Ik kan niet geloven dat alle moeite vergeefs is en de dood het einde. Woorden schieten tekort wanneer het liefste bezit herinnering wordt. Wanneer het einde nadert is je grootste troost een nieuw begin. Ik heb tevreden geleefd, ik heb vrede met mijn lot en ik zal in vrede rusten. Er is geen toen, er is geen nu er is geen ik, er is geen jij alleen dat éne samen. Wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet verliezen Wie ergens valt, staat ergens anders weer op. Dat is de wet van het leven. Hij/zij stond vol in het leven had nog vele plannen maar verraste ons en iedereen. Als je geen dromen meer hebt en geen speelse gedachten, is je leven voorbij. Zoveel onvervulde dromen Zoveel onvervulde verwachtingen Zoveel verdriet….. Je was niet bang voor de dood, je had alleen nog graag een tijdje willen blijven. Te mogen leven is bijzonder. Het lijkt zo gewoon maar ‘t is een wonder Zij die wij liefhebben en verloren zijn niet meer waar zij waren maar altijd waar wij zijn. Prachtige jaren Niet treuren dat ze voorbij gingen Glimlachen dat ze er geweest zijn. Zoals ik kwam zoals ik ben, zoals ik ben geweest, zo ben ik heengegaan. “Moge al het leven, in de tijd gevangen, ontluiken tot een eeuwig bloeiende bloem” Daar is geen einde, daar is geen begin; het enig zijnde is wisseling Zo intens geleefd Zo abrupt voorbij Hij/Zij wilde nog zoveel en wij met hem/haar. Leef met de gedachte dat het begin geen einde is, maar het einde het begin van alles is. Het kaarsje is opgebrand, Het vlammetje gedoofd. Zijn/haar altijd bezige handen Hebben nu voorgoed rust. Wie luistert en rondkijkt, bewust en aandachtig vindt rust en geluk in de eeuwigheid. Bloemen leg ik op je graf en eenzaam ga ik weer heen. Wij zitten neer, de tranen stromen. Alle gedachten zijn verwoord Alle woorden zijn gesproken Het is tijd Vervangend weten Glijdend naar mist Was je vergeten Wat je ooit wist Nu er weer licht is Weet – voelen wij Is wat verricht is Als warm wassend tij.

Gedichten

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. -o- Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij. Toon Hermans -o- Groot was zijn/haar liefde. Groot is het verdriet. Prachtig zijn de vele mooie herinneringen. -o- Het zijn kleine dingen die ik achterlaat voor mijn beminden. Grote dingen zijn voor iedereen. -o- Er is geen einde en geen begin aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. M. Vasalis -o- Zoveel gedaan Zoveel gegeven Zoveel gekregen Een bijzondere man/vrouw ….. -o- Nu vader er niet meer is resteert alleen de herinnering maar die is zo geweldig dat hij daarin voor ons blijft leven. -o- Leven is als sneeuw Je kunt het niet bewaren Troost is dat jij er was Uren, maanden, jaren …. -o- De gloed van de avond, het zonlicht verdwijnt, wij lopen nu allen in jouw licht dat schijnt. -o- Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde storm en golven alleen had je de wind niet mee. -o- Vroege vogels voor het raam, Nu vliederdunne vlinders Zonder gerucht en van materiehaast Het is wel tijd, wel tijd om weg te gaan. -o- De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op. Zo is het goed. -o- De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op. Zo is het goed. -o- Geen wind meer in de zeilen het water één groot spiegelend meer. En in deze oneindigheid liet jij voor het laatst je anker neer. -o- Nu wendt het schip de haven in. De reis is ten einde gebracht. Nu reeft een hand de zeilen in. Het wordt stil; nu valt de nacht. -o- Mijn tijd is om, ik moet nu gaan. Daar helpt geen lieve moeder aan. Mocht je later nog eens naar mij verlangen: Loop even in de wind, dan streel ik je wangen. -o- De dood bestaat niet. De mensen sterven pas als ze vergeten zijn. Zolang je aan mij blijft denken, zal ik altijd bij je zijn. -o- Afscheid nemen is met zachte handen dicht doen wat voorbij is en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. -o- Onze weg voert niet over zacht gras, maar over een bospad vol stenen. Maar hij voert omhoog, voorwaarts naar de zon. -o- Afscheid nemen, dat wil je niet, het doet pijn, geeft veel verdriet. Afscheid nemen was deze keer “Het is goed, vecht maar niet meer”. -o- Als de draad wordt doorgeknipt, voel je pas de diepte van verbonden zijn. Als de draad wordt doorgeknipt voel je pas de pijn van gewond en alleen te zijn. -o- Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden kan men voor het sterven dankbaar zijn omdat het komt als een bevrijden. -o- Langzaam vervagen herinneringen gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons Nu nemen wij afscheid van jou. -o- In je slaap ben je van ons weggleden Van pijn heb je nu niets meer te vrezen. Stil zal het zijn zonder hem, nooit meer horen wij zijn stem. -o- En als ik dood ben treur dan niet ik ben niet echt dood moet je weten het is mijn lichaam dat ik achter liet dood ben ik pas als jij me bent vergeten Bram Vermeulen -o- Ik lig met open oogen in het duister en de gordijnen aadmen op en neer, ik heb geen lichaam en geen zwaarte meer mijn geest is rustig en ik luister…… -o- soms horen mensen duidelijk bij elkander je kunt het zien – die twee dat is een paar de een is wel de één, maar óók de ander soms horen mensen zichtbaar bij elkaar. -o- Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? -o- Voor jou ging het sterven niet ineens Je hebt er moedig voor gestreden. Niemand kan weten wat je hebt gevoeld, ook niet wat je hebt geleden. -o- Waar je ook bent ik zou het niet weten, Niet in tijd of afstand te meten, Maar ik heb je bij me diep in mij Daarom ben je steeds dichtbij -o- Waar angst zo zwaar weegt dat je alles hebt gegeven waar jij zo hebt gestreden voor je leven. Waar jij bent heengegaan, zonder pijn zorgen en strijd …..(naam), je bent in ons hart voor altijd. -o- Zoals de dag uit de nacht treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft. Toon Hermans -o- Waar je ook bent, ‘k zou ‘t niet weten. Niet in afstand of tijd te meten. Maar ik heb je bij me, diep in mij, Daarom ben zo dichtbij. Toon Hermans -o- Herinner mij maar niet in sombere dagen. Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon. -o- Verstrooi onze as In zee en alle winden Zodat we ook in eeuwigheid Elkaar nog zullen vinden. -o- Ik zit en ik dacht Ik zit en ik wacht Nu ben ik het wachten moe En sluit met een glimlach mijn ogen toe. -o- Verder van de wereld weg elke dag een beetje. Dichter naar de hemel toe elke dag een treetje -o- Doodgaan is niet zo erg kan zelfs bevrijdend zijn. Afscheid nemen van allen die je liefhebben, dat doet pijn. -o- Een leven vol arbeid, van liefde en verdriet; ik ga u hier verlaten treur om mijn heengaan niet. -o- De mens is sterk maar de dood slaat hem neer. De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde. De liefde vergaat nimmer meer -o- Naar menselijke maat tekort, de jaren van zijn/haar leven, maar wat heeft hij/zij in weinig tijd ons mateloos veel gegeven. -o- Waarom zijn er zoveel vragen Waarom is er zoveel pijn Waarom zijn er zoveel dingen Die niet te begrijpen zijn -o- Wij vermoeden dat het daar fijn is. En als wij ongelijk hebben dan weten wij zeker dat jij er voor zorgt dat het er fijn wordt. -o- Je bent wat je diepe bezielende wens is; Zoals je wens is, zal je wil zijn; Zoals je wil is, zullen je daden zijn; Zoals je daden zijn, zal je levenspad zijn. -o- Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn. Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn. -o- Ik huil om de stilte na jouw bestaan, het verdriet omdat er geen afscheid was. Ik huil omdat jij zo eenzaam bent gegaan omdat de dood jou zo plots heeft verrast. -o- De grenzeloze liefde die hij/zij naar ons heeft uitgestraald wordt nu in eindeloze herinneringen vertaald. -o- Is het leven niet mooi, maar ‘t gaat wel snel voorbij als ik kijk naar foto’s over vroeger van mij. Ik ging reizen en wandelen overal heen en kende geen moeheid, zo het scheen ……. -o- Wie zich bewust is van de onbestendigheid en zich Tevens realiseert, dat het bestaan van de mens Enorme mogelijkheden biedt, die beseft dat hij Geen tijd te verliezen heeft. -o- Zijn/haar lichaam heeft verloren Zijn/haar liefde heeft gewonnen Zijn/haar levenskracht was overweldigend Wij zullen hem,/haar nooit vergeten. -o- Hoe vruchteloos is het zoeken naar een zin Naar een zin die omschrijft wat wij nu voelen. Woorden zeggen niet wat wij bedoelen Bij zoiets zwaars als dit begin. -o- Als tranen een trap kunnen bouwen en herinneringen een brug Dan klommen wij hoog naar de hemel en nemen wij je gewoon mee terug. -o- Ik heb een gezicht van het verleden en een gezicht van de toekomst. En elke keer als ik in de spiegel kijk schemert het gezicht van de toekomst. -o- Als ik geroepen word om te gaan laat mij dan nog even blijven staan. Om nog eenmaal te kijken en te luisteren naar wat ik zo intens heb liefgehad. -o- Voor de zoon van de aarde is de dood op aarde het einde. Voor een kind van de geest echter is de dood slechts het begin van een stellige triomf. Kahil Gibran -o- Een mens kan na een welbestede dag ’s Avonds blij en tevreden gaan slapen. Zo kan ook sterven zijn na een lang en welbesteed leven. -o- Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent Als je toch blijft strijden om bij ons te leven Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven. -o- Het is niet de dood waar ik bang voor ben, die staat voor mij wel vast. Het is het doodgaan zelf dat ik niet ken en dat niet in mijn leven past. -o- Je gaf me je liefde bezorgdheid en trouw Ik heb genoten van die jaren met jou. Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan, maar ik zal je missen bij het verder gaan. -o- Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel. Moegestreden, maar omringd door onze liefde, ben je moedig en dapper van ons heengegaan. -o- Als je lief je is ontnomen en het leed je heeft gekust Als de storm je heeft gebroken en je lijf is uitgeblust Stijgen soms de zoete geuren van herinneringen naar omhoog Als gekleurde lentebloemen …. als een mooie regenboog. -o- Vandaag begraaf ik jou in mij niet in de aarde, niet in de kist niet bij die muur daar in de ochtendmist daar ben jij niet je bent veilig in mij -o- Want altijd de scheiding. Altijd weer begroeten, Gedreven door verlangen en gemis, Tot aan het uur van ‘t eindelijk ontmoeten, Waar geen scheiding is. -o- Jouw boek ligt dichtgeslagen Maar voor ons zijn alle bladzijden uit dat boek de liefste en mooiste herinnering aan een man/vrouw zo bijzonder die wij nooit zullen vergeten. -o- Het leven is als een bloem Op het eind gaat hij verwelken De herinnering aan de mooie bloem blijft En het zaadje door de wind meegenomen, zorgt dat de bloem elders weer tot leven komt. -o- Laat het verleden los, droom niet over de toekomst, hecht niet aan het moment. Steek over naar de andere kan van de rivier waar leven en dood niet langer bestaan. -o- Ik sta in de garderobe met mijn jas in mijn handen….. Mijn dierbaren vragen nog even te blijven… Maar het is prachtig geweest, echt waar Het is tijd om te gaan…. -o- Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk en de dood is slechts een horizon en een horizon is niets dan een grens aan ons gezichtvermogen -o- Jouw leven was als een bloem Al kun je haar niet eeuwig bewaren. De schittering in jouw ogen gaf ons Levenskracht en warmte. Zo was jij er voor ons al die mooie jaren. -o- Ik heb het leven lief gehad, Zo omarm ik ook het eeuwige. Wie mij lief heeft, heeft ook het leven lief. Heb verdriet maar vindt het plezier weer terug, Alleen om mij dat plezier te doen. -o- Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen maar wij wisten niet dat het zo snel zou zijn. Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel Moegestreden, maar omringd door onze liefde ben je vredig van ons heengegaan. -o- De lading bestaat uit vele herinneringen. De korte tijd met zware averij leek eindeloos. Nu is het schip gereed, de Loods is aan boord, de trossen kunnen los. De kapitein vaart uit. -o- Rozen als afscheid Rozen vol rouw Rozen vol liefde, enkel voor jou Als blijk van dank voor jouw bestaan Waarin wij een eindje mee mochten gaan. -o- Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten ik leverde het bewijs van mijn bestaan omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Bram Vermeulen -o- Al jaren geleden raakten wij jou kwijt. Bijna onopgemerkt werd jouw ego verduisterd. Maar toen het drama tot ons doordrong, was er geen weg terug en zijn wij nu aan de leegte gekluisterd. -o- De zon en de zee zijn sneeuwwitte rozen De maan en de sterren twee blauwe matrozen Kom laat ons teruggaan naar het paradijs -o- Loslaten Er ruist een glimlach boven zee er klink een zacht vaarwel een meeuw vliegt naar de horizon de wind weet van de pijn een moeder is gestorven. -o- Twee woorden Wil en kracht. Aan het einde restte nog slechts de wil. Weg was de kracht. Rust in Zijn hand, Jouw taak is volbracht. -o- Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen, wat blijft zijn onze herinneringen. -o- Geef mij de rust om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef mij de moed om te veranderen wat ik wel veranderen kan Geef mij de wijsheid om het één van het anderen te kunnen onderscheiden. -o- Ik blijf aan je denken In gedachten en dromen Wil je al mijn wensen schenken En laat ze maar komen Langs de warme zonnestralen Die voor jou mijn liefde vertalen. -o- Als de pijp krijt die het leven is verkruimeld en verschreven is en de wis over het bord is gegaan geeft dat de tekst gelezen is dat iets van wat mijn wezen is in jou blijft voortbestaan. -o- Dank je voor de hand die je toestak Dank je voor de zorg die je bood Dank je voor de woorden die je sprak Dank je voor de glimlach die altijd te zien was Dank je voor alles wat je gaf Het was groots. -o- Je bent de wedstrijd aangegaan Je wilde hier nog lang niet weg Je wilde nog zo graag bij ons zijn en geheel terecht. Maar je verloor dit gevecht Het was een ongelijke strijd. -o- Treur niet om mij, straks bloeit weer de jasmijn en geurt de kamperfoelie Erger zou het wezen als zij verdwenen waren en ik er nog zou zijn. -o- Tot het laatst wilde je leven, door een sterke wil gedreven. Je geest was nog op volle kracht, maar over je lichaam had je geen macht. Groot is de leegte die je achter laat Mooi zijn de herinneringen die blijven. -o- Een moeder, dat is ‘t mooiste wat er is Als zij er niet is, dan pas is het mis. Zij geeft je haar leven, in ‘t prille begin. Als zij er niet is dan merk je pas een zeker gemis. ‘K wou dat “mama” er was. -o- ‘k ging niet naar de kerk, geloofde wel in “God” Heb gepoogd hier goed te leven zeker naar zijn grootst gebod. Het is de naastenliefde denk daar aan Zij die dit eerlijk geven kunnen rustig sterven gaan…… -o- Altijd bezige handen, nu gevouwen en stil. Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil. Nu heb je rust, met lichaam en geest. Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest. Een groot gemis, het doet ons pijn, Maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn! -o- Stil ben je van ons heengegaan, Je hebt altijd voor ons klaargestaan. Geborgenheid en liefde heb je gegeven, Zo was je hele leven. Je was een schat voor ons allen, Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen. -o- Zover we konden zijn we met je gegaan. De laatste fase moest je alleen doorstaan. Moeder, je was een schat voor ons allen. Je te moeten missen zal ons zwaar vallen. Diep trots zijn we zo’n moeder te hebben gehad. Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart. -o- Mijn avond gaat vallen, het wordt kil om mij heen. Straks moet ik vallen en laat jullie alleen. Vergeving voor fouten en voor wat mis is gegaan Maar kom in mijn nacht dicht om mij staan. De tranen in mijn ogen doen niet zo zeer Als jullie mij troosten voor de laatste keer. -o- Slechts wie kan weggaan en tot reizen is bereid ontkomt aan de verlamming die de sleur ons brengt. Misschien stuurt ook het stervensuur ons ooit, heel jong nog, nieuwe oorden tegemoet De oproep die het leven aan ons doet, sterft nooit …. Welaan dan, neem afscheid, en wees gezond! -o- Beetje bij beetje moest jij ons verlaten. Wij konden niet zo goed meer met je praten. Die blik, die stilte deed vaak zeer. De vader/moeder en opa/oma van vroeger was je niet meer. Maar nu je voorgoed bent heengegaan, zeggen wij “Bedankt” voor alles wat je hebt gedaan. -o- Samen plezier, samen op reis, samen een eenheid, samen eigenwijs, samen kwaad, samen weer goed, samen verdriet en samen weer moed. Nu verder zonder hem/haar, dat doet pijn, te weten nooit meer samen te zijn. -o- Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Flink was jij je hele leven, moedig ben je tot het einde gebleven. Flink wil je nu dat wij zullen zijn maar afscheid nemen van jou doet zo’n  pijn. -o- Zwijgzaam ….  stil en zonder klagen wilde jij je ziekte dragen. Je vocht met al je levenskracht, voor elke nieuwe dag en nacht. Zó ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden. -o- Wat was je sterk en arbeidzaam Steeds heb je voor iedereen klaargestaan Flink was jij je hele leven Moedig ben je tot het eind gebleven Flink wil je nu dat wij zullen zijn Maar het afscheid nemen doet zo’n pijn. -o- De regen en het leed te allen tijde, het komt tenslotte op hetzelfde neer: wij hebben tegen het oneindig lijden uiteindelijk maar een gering verweer. Ik denk aan alle dingen die we zeiden want al die dingen zeggen we niet meer. Jean Pierre Rawie -o- En nu nog maar alleen het lichaam los te laten - de liefste en de kinderen te laten gaan alleen nog maar het sterke licht het rode, zuivere van de late zon te zien, te volgen – en de weg te gaan. Het werd, het was, het is gedaan. Vasalis -o- ik denk aan je terug in stralende zon, hoe het was toen je alles nog kon. Een geest zo sterk als een beer, een lichaam uiteindelijk toch te teer. Een vrijheid niet te evenaren, een wilskracht niet te bedaren. een vechtlust niet te temmen. -o- Onverwacht en onverklaarbaar komt ineens het stille verdriet. Over onze wangen rollen tranen, die hopelijk niemand ziet. Ongeremd en slecht aanvaardbaar, komt van binnenuit de pijn. Vooral als wij ons beseffen, dat jij nooit meer bij ons zult zijn. -o- Eens wil ik rusten in de koele grond van het kerkhof, bij het stadje waar ik ben geboren, onder de oude, zware bomen, vergeten door mensen zal het ruisen van de bladeren mij vergezellen tot in lengte van dagen. -o- Ik voel nog in mijn hand het laatste drukken van je handen. Daarin lag nog wat leven daarin lag reeds de dood. Daarin lag al die liefde sinds jaren mij gegeven die jij in één druk voor eeuwig in mij sloot. -o- ik zie je handen voor mij liggen eens zo vaardig, nu zo stil duizend dingen, duizend zaken die ik nu opeens nog weten wil. Ik wil met je praten je horen vertellen Ik weet, het kan niet meer In mijn gedachten zal je altijd bij mij blijven Ik zal je missen, elke dag weer. -o- Als je je voet op de andere oever zet En het blijkt de hemel te zijn Als je dan door een hand wordt aangeraakt En het blijkt Gods hand te zijn Als je dan muziek hoort en het blijkt bevrijding te zijn Dan ben je niet heengegaan Maar naar Huis gegaan. -o- Ga nooit weg zonder te groeten, ga nooit weg zonder een zoen. Als je het noodlot zult ontmoeten, kun je het nooit meer doen. Ga nooit weg zonder te praten, dat doet een hart zo pijn. Wat je ’s morgens hebt verlaten, kan er ’s avonds niet meer zijn. -o- Een mengeling van pijn en tranen slechts af en toe een sprankje hoop gedreven door een sterke wilskracht hoewel het onheil nader sloop. Je gedachtenis zal immer blijven te vroeg ben je van ons heengegaan we houden van je en zijn je dankbaar voor alles wat je hebt gedaan. -o- Tijdens je leven heb jij je naam, zonder meer eer aangedaan. Je liefde, warmte en zorgzaamheid kon je aan vele mensen kwijt. Dat gaf jouw leven grote inhoud. Daarom is het voor ons nu zo koud. Wij zullen proberen op fijne herinneringen te teren. -o- De wereld is wonderlijk leeg zonder jou Er staat maar zo weinig meer in De lucht is aldoor zo hinderlijk blauw Waarom? Wat heeft dat voor zin? De merel zit zachtjes te zingen in ‘t groen voor mij hoeft ie heus zo z’n best niet te doen De wereld kan vol geluk zijn, maar in nu leeg, zonder jou…… -o- Je was een man van weinig woorden, duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. Een man, vader en opa waar je op kon bouwen met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Zo bescheiden ben je gestorven. -o- Zomaar het eind Zomaar …. Zomaar de lach van een spelend kind Zomaar een groet van een kennis of vrind, Zomaar de wisseling van dag en nacht En dan plots …. zomaar het einde Net toen je het niet had verwacht. -o- Zij zag het leven in vrolijk licht zij was de zon, een bloem, een vriendelijk gezicht. Zij deelde ons haar geluk hier op aarde, zij hecht aan het leven zoveel waarde. Nu is zij van ons heengegaan, maar laat ons niet met lege handen staan. Haar lach en blijdschap zullen verder leven, Mam, bedankt voor alles wat je hebt gegeven. -o- Vaarwel mijn lief, in mijn gedachten blijf je bij mij zolang ik leef. Wat heb je van het leven nog te verwachten de vraag is: “of ik daar nog om geef” Je pijn en lijden kon ik je niet besparen Het scheiden van jou is mijn grootste smart. Slechts je laatste kus kan ik bewaren Voor altijd in het diepste van mijn hart. -o- Nu moet ik verder zonder jou. Jouw stem zal ik nooit meer horen, nooit meer je arm om mij heen. Ik voel mij zo hopeloos alleen. De mooiste herinnering zal zijn ons leven samen …dat was fijn. Nu heb je vrede, je ogen zijn geloken onze sterke draad zal nooit worden verbroken. -o- Zij hield zó van het leven Zij had nog zoveel te geven Zij wrong zich in alle bochten Heeft tot het uiterste gevochten Rust nu maar uit, lieve …. Je hebt je strijd gestreden In een wereld zonder pijn Hopen wij dat je gelukkig zult zijn In onze herinnering zul je altijd blijven leven Jij die zoveel van jezelf hebt gegeven. -o- Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen, de papa/mama van vroeger was je niet meer. Wij zagen heel goed je stille verdriet maar helpen konden wij je niet. Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn. -o- Misschien is liefde voor een deel: Leren loslaten, weten wanneer het tijd is afscheid te nemen. Je niet door gevoelens laten belemmeren om dat te doen wat waarschijnlijk op de lange duur het best is voor degenen die ons lief zijn. -o- Na een strijd, moeizaam gestreden Ging je heen, niet onverwacht. Niemand wist hoeveel jij hebt geleden Onuitputtelijk was je kracht Maar ook hieraan kwam een einde Het deed je zeer ons te laten staan. Maar hiermee hebben wij vrede Omdat je nu kunt rusten gaan. -o- Zwaar werden de dagen, bang voor de nacht Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven Zijn wij dankbaar dat je nu eindelijk rust hebt gekregen. -o- Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind, dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens. Zij zouden je niet geloven. Zij zouden niet willen geloven dat alleen maar een man alleen maar een vrouw, dat een mens een mens zo liefhad als ik jou. Hans Andreas -o- De zon in het oosten gerezen, daalt in het westen neer. Er valt geen scheiding te vrezen de zon keert altijd weer. Als onder de sterren in het westen ons leven is volbracht, zegt ook het land in het oosten zijn kinderen goede nacht. -o- Als ik soms denk aan het land in de tropen waarin ik mijn jeugd heb doorgebracht dan gaat er diep in mijn hart iets open, dat op het licht van de zon heeft gewacht. Dan ben ik bij hen, die mij hebben omgeven, met de kleur en de stijl van het oosterse leven. Ik hoor de muziek van de gamelan en kijk weer terug op de slametan. -o- Als ik dood ga, hoop ik dat jij erbij bent dat ik je aankijk dat jij naar mij kijkt dat ik je hand nog voelen kan. Dan zal ik rustig doodgaan Dan hoeft niemand verdrietig te zijn Dan ben ik gelukkig. –o- Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet hij/zij redt het niet. Je streelt zijn/haat wang, je ziet zijn/haar ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor het einde dat na zoveel moedig strijden kwam, omdat het niet alleen zijn/haar leven maar ook zijn/haar lijden overnam. Wie voor zichzelf leeft, leeft maar half; hij/zij leefde voor anderen.   -o- Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn. -o- Hij hield van het leven Ondeugd was zijn/haar grootste deugd Zijn/haar levenslust eindeloos. -o- Er is een vaste wet in ons leven Als de ene deur voor ons sluit, gaat een ander open. -o- Ons moedertje-lief is niet meer. Haar geest was nog helder, Maar haar lichaam kon niet meer. -o- Een groot gemis een groot verdriet. Maar herinneringen vergeten wij niet. -o- we staan niet altijd stil bij het woord “samen” maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is -o- De zon scheen de vogels floten de bloemen bloeiden en toen werd het stil -o- Er is een tijd om te lachen En een tijd om te huilen Een tijd om te leven En een tijd om te sterven. -o- Ons leven is kort en de laatste dag neemt met een laatste lach ook de laatste zorgen van je weg. -o- De tijd heelt niet de wonden ‘t Verzacht alleen de pijn Zonder jou zal er blijven Een enorme leegte zijn -o- Je wereld werd kleiner Beelden gingen vervagen Je verlegde je grenzen Gedachten vulden je dagen -o- Veel mooie herinneringen verzachten ons verdriet. Voorgoed uit ons midden, oor altijd in ons hart. -o- Een nieuw begin, Alleen maar licht en liefde En geen zorgen, Een mooie reis. -o- Rust nu maar uit Je bent bevrijd uit je lijden. Maar ach, wat is het zwaar om van jou te moeten scheiden. -o- Zijn/haar laatste woorden waren: “Het is goed zo” Moe, maar voldaan heeft hij/zij ons losgelaten. -o- Telkens als je water ziet denk aan mij zonder verdriet. Zoals ik ben, zoals ik was ‘t is goed geweest, ik ga alvast. -o- Voor mij is het niet erg meer. Daarvoor is het verleden. Wel voor jullie die ik achter liet Vaarwel en wees tevreden. -o- Het liefste van het liefste Ik kan mij niet vergissen Dat vond ik in jou! Ik kan je dus ook niet missen! -o- Maar vroeg of laat verschijnt het land dat elk verstand te boven gaat. -o- Zijn stoel is leeg Zijn stem is stil Wie hem heeft gekend weet wat dat zeggen wil -o- Het is ons maar geleend, de vele mooie dingen. Ons onbetwistbaar eigendom zijnde herinneringen. -o- Het is tijd Jij moet gaan Laat de tijd zoals die is En blijf nog even staan. -o- Kleine zorgen kun je delen Maar er is een soort verdriet Dat kunnen mensen niet meer helen En dat hoeft ook niet. -o Ik blijf nu hier. Jij gaat naar daar En daar is niet zo ver van hier. We spreken af, ik weet niet waar En daar ontmoeten wij elkaar. -o- Ze zijn ons maar geleend de mensen en de dingen. Wat blijft zijn de mooie herinneringen. -o- Zijn/haar ogen, oren en hart waren dag en nacht jaar na jaar, gericht op het geluk van anderen. -o- Maar de herinnering is warm, want sterft een mens, gedachtenis blijft leven in ons, altijd. -o- Immer week de horizon. Nu komt de einder naderbij, En in de stralen van de zon koester en verheug ik mij. -o- Zijn werk, zijn kracht, Zijn interesse voor het leven, Zijn moed zo sterk, Hij heeft er alles voor gegeven. -o- Waarom zijn er zoveel vragen Waarom is er zoveel pijn Waarom zijn er zoveel dingen Die niet te begrijpen zijn. -o- Een reiziger die de avonturen niet uit de weg ging en daardoor de jongen bleef die hij altijd was. -o- ‘t Liefste wat ik heb bezeten, jaren de spil van mijn bestaan. Vraag mij niet dit te vergeten en gewoon weer door te gaan. -o- Je hebt ons abrupt verlaten, wij zijn als verdoofd. Leeg van binnen, maar gevuld met lieve herinneringen. -o- Zijn/haar ogen straalden liefde Hij/zij nam elke dag met volle kracht Zijn/haar herinnering blijft leven en hij/zij blijft voor altijd in ons hart. -o- Flink was je je hele leven, tot het einde moedig gebleven. Flink wil je dat ook wij zullen zijn, maar het afscheid doet zo’n pijn. -o- De wereld wordt een kamer de stoel wordt een bed je zwaaide nog even gedag naar het leven. -o- Oneindige wind waait door mijn lichaam, hart en ziel en brengt mij de adem van een nieuw begin. Rudolf Steiner -o- Iets zo vertrouwd en zo van alle strijd ontheven niet als een einde van het leven maar als de lente van de dood. M. Vasalis -o- Vergeet haar tranen bewaar haar gulle lach. Zij heeft haar strijd gestreden, dat zij vredig rusten mag. -o- De strijd heb je nooit opgegeven Zelfs toen het einde werd verwacht. Je bleef geloven in het leven Vrolijk en vol levenskracht. -o- Al wat geweest is heeft mijn zegen, ik had geen beter deel verwacht. Ach, hoeveel heb ik lief gekregen! met hoeveel hartstocht nagedacht! -o- Denk niet het is maar om het even Dat je dit leven, leven mag. Leef het leven door te leven Geniet het leven, iedere dag. -o- ‘n Weg gaat altijd ergens naar toe, zelfs een doorlopende weg. En bij het laatste karrenspoor eindigt de wereld nog niet. -o- Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend. Plotseling uit ons leven gedreven, blijf je in onze harten leven. -o- Hard gewerkt, moegestreden ging jij slapen voor altijd. Wij weten wat jij hebt geleden in jouw grote dappere strijd. -o- Als ik dood ben, zeg maar niets meer Iedereen weet hoe ik was Neen geen cake en ook geen koffie Drink liever samen nog een glas Youp van ’t Hek -o- En telkens zullen wij je tegenkomen. Zeg nooit: het is voorbij. Slechts je lichaam werd ons ontnomen, niet wie je was en ook niet wat je zei. -o- Bezige handen, nu gevouwen en stil Een leven vol ijver, zo was je wil Nu heb je rust, met lichaam en geest Vaak zullen wij denken aan wat is geweest. -o- Ik was verbaasd, verrast, verrukt, ik heb je als een bloem geplukt. Voor eeuwig zal je bloeien want ik heb je in mijn hart geplant. -o- Hoe koud en kort en onverwacht valt deze winter, en hoe zacht als sneeuw die nooit meer water wordt wanneer het nooit meer later wordt. -o- Het goede heb ik getracht te doen Van het schone heb ik gehouden Graag had ik hiermee doorgegaan Maar mijn tijd is gekomen. -o- Zoals je geleefd hebt, zo ben je gegaan, standvastig en vol overgave; zo kom je op je bestemming aan, in de hemel, die veilige haven. -o- Je bent niet meer in mijn leven, maar wel voor altijd in mijn hart. Die zekerheid is mij gegeven, het verzacht mijn intense smart. -o- Een hoge kreet trekt scherp zijn zilvervoor. Dan gaat de vogel in de nacht teloor. Ik ben ontwaakt. Gij hebt mij opgeroepen. En ademloos volg ik uw lichtend spoor. -o- Wij vinden geen woorden om het te zeggen hoe wij je zullen missen allemaal. Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen, het hart spreekt een niet uit te spreken taal. -o- De tijd sterft niet Mijn tijd is nu verleden tijd Kijk af en toe eens om Ween niet, maar lach Want de tijd is al zo kort. -o- “Ik ben in jou: de liefde Ik ben voor jou: de ander Jij bent voor mij: de aarde Die ik liefheb Als geen ander” -o- De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen, maar iedere keer weer op te staan. -o- we hielden innig van je echtheid en waarheid mens zonder franje ondanks alles ben je op zo’n verlies nooit voorbereid -o- Moeder zijn is alles geven Zorg en lijden Liefde en leven. Moeder zijn is alles derven Alles …. en tevreden sterven. -o- Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand. Voor wie het aangaat is ‘t niet erg. Zij heeft zich moegestreden. -o- Hij was voor ons: een kameraad en echtgenoot een vriend en vader een speelmakker en opa maar bovenal een goed en integer mens. -o- Was ik een snelle vogel, frank en vrij, drong mijn horizon zich naderbij, met steeds kortere tussenpozen. Nu heb ik een nieuwe weg gekozen Treur niet lang, mijn beproeving is voorbij. -o- Vriendelijkheid en geduld waren herkenbaar in jouw leven. Wilskracht en kennis hebben ons nog een paar dierbare jaren erbij gegeven. -o- Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt, als ik niet verder kan gaan. -o- Ach wat haat ik Liefde Verpakt in tijd Tranen Met de smaak van Afscheid -o- Veel te vroeg… maar het is genoeg. Wel wat moe van al dat gedoe! Ik ben voldaan, ik mag gaan. -o- Er is niets dat moeilijker is Dan de dingen te wensen en Te aanvaarden zoals ze zijn. Wij vragen allemaal “Waarom?” Het antwoord verstilt Daar er geen antwoord is. -o- Ik veeg de tranen van mijn gezicht, ik zou wel uren kunnen kijken, naar hoe je hier nu voor mij ligt. Je leefde altijd met de dag, maar de laatste tijd als ik je zag, had je niet meer de kracht voor een lach. -o- een geest zo sterk als een beer een lichaam uiteindelijk toch te teer een wijsheid niet te evenaren een wilskracht haast niet te bedaren een vechtlust bijna niet te temmen alleen iets bovenmenselijks kon dit remmen. -o- Met alle dierbaren om je heen was het gevecht toch voor jou alleen. Ondanks je ongelijke strijd raakte jij je humor niet kwijt. Je nam afscheid zoals je was, trots, intelligent en moedig. -o- Binnen in mij huist een kind dat klein wil blijven. Schuilen wil ik in een veilig oord, hopend op een nieuwe wereld waar geen pijn of angst mijn blijheid ooit verstoort. -o- ‘t Verlies was er al voor het einde De rouw al eer het afscheid kwam, Toen die ellendige verwarring bezit van je gedachten nam. Wij voelden mee, je stil verdriet Nu rouwen wij, doch treuren niet. -o- en nu ik dood ga treur dan niet ik ben niet echt dood moet je weten. ’t Is maar stof dat ik achterliet Dood ben ik pas Als iedereen mij is vergeten. -o- Tussen jou en ons ligt de afstand Van continent en oceaan Maar jou en ons Scheidt niets Want ons hart is met jou meegegaan -o- Hij/zij was er altijd voor iedereen met raad en daad nog zoveel te doen zoveel te geven nog niet klaar in dit leven….. -o- Vroege vogels bij het raam Nu vliederdunne vlinders Zonder gerucht van materie Haast ontdaan. Het is wel tijd Wel tijd om weg te gaan. M. Vasalis -o- Langzaam zie ik hen gaan Die ik nog bij mij had, De bocht om van het pad. Van goud doorschenen stof, Dan wordt het in het hof Nog stiller dan voorheen. De liefsten, één voor één. Ida Gerhardt -o- Strooi uit mijn as voor alle winden, dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden naar alles wat het eens beminde, naar wolk en zee en zich daarmee verbinden -o- Wanneer een bleke zonnestraal zich langs m’n venster spoedt als laatste lieve groet, dan is ‘t uur gekomen om stillekens te dromen. Het uur der schemering waarin op ‘n tijdloos ogenblik het licht en duister samenvlieen tot Eén. -o- Naast de vreugde brengt het leven ook heel vaak zorgen en verdriet. Vreugd en verdriet zijn nauw verweven, tot hoger doel, al zien wij ‘t niet. Zo moet je dus voor alles danken voor alles wat het leven biedt. En niet alleen voor vreugde en voorspoed maar zelfs ook voor je verdriet. -o- Het huis is leeg en koud als ik je stem niet hoor de tafels, stoelen en het bed het stelt niks meer voor een boom zonder takken ‘n hemel zonder blauw mijn lief, dat is een dag zonder jou -o- ik had het leven lief de mensen en de dieren de zeeën en rivieren de bergen en de dalen de warme zonnestralen en valt het doek dan dicht nog even op het leven een laatste glas geheven ik had het leven lief -o- Waarom al dat vechten? Waarom al die pijn? Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht. -o- Maar vroeg of laat verschijnt het land dat elk verstand te boven gaat. Waar ik volmaakt opnieuw ontmoet wie ik voorgoed was kwijtgeraakt. -o- Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven Heb je ons door jou steun en geloof een mooie nalatenschap gegeven. -o- midden in ‘t leven nog zoveel te geven ideeën en plannen te over in één keer voorbij voor ons was je een kei enig in zijn soort we zetten ons leven in jouw gedachten voort. -o- Zoals een bloem zo is ‘t leven ‘t begin is teer en klein de één die bloeit uitbundig de ander geurt heel fijn sommige bloemen blijven lang weer anderen blijven even vraag niet bij welke bloem je hoort dat is ‘t geheim van ‘t leven -o- Wij weten niet wat komen gaat, Wij tasten in de toekomst Bang voor wat ons overkomen kan. U houdt ons vast, U richt ons op Als wij struikelen en vallen U weet een weg Altijd. -o- Je hebt iemand nodig stil en oprecht die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kan je zeggen ik heb een vriend. Toon Hermans -o- Als ik dood ben, niet die theatrale rouw neem wat franse kaas wat stokbrood en wat wijn ik wil ook niet in een vaasje op de schouw ik wil gewoon een stukje kerkhof zijn. Toon Hermans -o- Sterven doe je niet ineens Maar af en toe een beetje En alle beetjes die je stierf ‘t is vreemd, maar die vergeet je Het is je dikwijls zelf ontgaan Je zegt: “ik ben wat moe”, Maar op een keer dan ben je Aan je laatste beetje toe. Toon Hermans -o- De dood is niet braaf en de dood is niet stout de dood is niet jong en de dood is niet oud. De dood is geen warmte geen ijzige kilte De dood is een veilige heilige stilte. Toon Hermans -o- Je zag ons niet meer maar wij zagen jou Je voelde ons niet meer maar wij voelden jou Hoe jij. zo mooi bij ons lag Vergeten wij nooit al was het slechts één dag. -o- En nu is het einde in zicht nu ben ik bang, hoe zal het zijn? nu wordt ik bescheiden en zo klein blijf duisternis of wordt het licht? Toen hoorde ik een stem: o mens ik ben je immers voorgegaan je komt daar niet alleen te staan bij het overschrijden van die grens. -o- De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen en ied’reen vindt het heel gewoon dat zijn weer bladeren krijgen. We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien zo heeft de aarde ons geleerd dat àl wat sterft zal bloeien. -o- De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen van voorbij Zijn in een ander weten. Bij God mogen zij wonen Daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij Zijn in ‘t licht, zijn vrij. -o- De tijd, het stromende getij gaat nu zo snel en het verval zo steil, alles werd weggespoeld. Kom nu forellen, mijn herinneringen springt met de verse krachten en met de eerste wilde geuren tegen de stroom. M. Vasalis -o- Ik heb genoten van jouw liefde van je lach van elk moment van je gehouden als geen ander omdat niemand je zo kent ook al gaan we elk een kant uit toch blijf jij mijn Godsgeschenk er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan jou denk. -o- Wanneer je jezelf hebt gegeven aan het einde van je leven en de dood komt je omarmen, is het de vonk van je leven waaraan ons hart zich kan warmen. De dood lijkt zo definitief aan het eind van je bestaan, maar waar ik sta, daar zul jij gaan. -o- als ik niet meer hier woon in het land van jou en mij bedenk dan dat ik ergens ben zonder land en jaargetij ik zweef daar door de ruimte lichter dan een veer en kijk zonder zorgen liefdevol op jullie neer -o- Iedere dag een beetje, steeds meer leverde je in. Je wereld werd steeds kleiner, wij pasten er bijna niet meer in. Zoveel vragen, zonder antwoord, wat ging er nog allemaal in je om. Steeds proberen alles te begrijpen en steeds weer afvragen: Waarom? -o- Alles waar je echt van houdt, zal je warmte blijven geven ook al is het niet gebleven of geworden wat je wou. Het blijft altijd een deel van jou en een stukje van je leven -o- Ik heb je niet verloren daarvoor gaf je mij zoveel wat je me zei, dat blijf ik horen Van wat ik ben, ben jij een deel. Ik kan je overal nog horen, in wat ik doe in wat ik laat. Jij was en blijft voor mij een zegen, waarvan het spoor steeds verder gaat. -o- Als onder de sterren van het Westen het leven is volbracht, zegt ook het land in het Oosten zijn kind goede nacht. -o- Wie met een “jong” hart oud wordt, zal met een stille blijmoedigheid de vele kleine en grote narigheden van de oude dag kunnen aanvaarden. -o- een wereld van mensen zo vol macht en zo dicht een wereld van sterren zo zacht en zo licht vind je rust in jouw wereld eindeloos, gelukkig en onwezenlijk veilig. -o- “Het maakt niet uit als ik dood ben gegaan of er ‘n kruis of ‘n steen komt te staan Maar als je ‘n steen nodig vindt en ‘n grafschrift verzint zoek dan ‘n tekst die men altijd graag leest van dat die tijd alle wonden geneest of dat ik altijd op zoek ben geweest…….” fragment Robert Long -o- Je wordt geboren en vaart door het leven. Gaat over hoge toppen en door diepe dalen. Dan is het over. Nu is er weer vrede en rust.| ‘t Was goed. -o- Alsmaar verder meegezogen door een bovenaardse stroom. Ver van allen die je mogen, naar een stil verwachte droom. In de hoge ijle sferen daar valt alle ballast af. Over blijft het memoreren, van de mens die om je gaf. -o- Al heeft zij ons verlaten Zij laat ons nooit alleen. Wat wij in haar bezaten, Is altijd om ons heen. Als zonlicht om de bloemen, Een ieder goed gezind. Teveel om op te noemen, door iedereen bemind. -o- Als het volle leven Waarin al het menselijk is verweven Ongemerkt, geleidelijk aan Overgaat in alleen bestaan, Ontdaan van alle pijn en plagen Van welgevoelen en welbehagen Dan is aangebroken de tijd Om te wisselen het tijdelijke Voor de eeuwigheid. -o- Als de zon die straalt van geluk Als de zon die schijnt met warmte Als de zon die twinkelt van humor Als de zon die blinkt van liefde Als de zon die altijd een handdruk heeft voor iedereen Als de zon die verdwijnt Je bent en blijft als de zon in ons hart. -o- Oh Dood die mij m’n liefste haalt ik laat je zonder morren omdat er de herinnering is die nimmer zal verdorren. Nu ‘s levens zomer enden gaat in de verte herfst gaat komen dank voor de dagen vol van zon en de vervulde dromen -o- Jouw liefde was mijn liefde Je hart was ook een deel van mij. Je strijd was ook de mijne Jouw vreugde ook die van mij. Je pijn bracht mij in tranen Je strijd deed mij ook zeer. Zo waren wij met de maanden, een eenheid meer en meer. -o- Het is voorbij de dag is om Ik heb mijn taak gedaan Voorbij de ondergaande zon hoor ik mijn uur slaan Je ziet me bij een rotsblok in de schaduw op de grond Je vindt me in een sneeuwvlok die dwarrelt in het rond of wenk me in de stilte en luister naar de wind Je zult mij altijd horen in de rust die ik nu vind. -o- Een leven vol arbeid van liefde en verdriet ik ging u hier verlaten treur om mijn heengaan niet. Ik ging niet naar de kerk geloofde wel in God heb gepoogd hier goed te leven zeker naar Zijn grootste gebod. Het is de naastenliefde denk daar in Godsnaam aan zij die dit eerlijk geven kunnen rustig sterven gaan. -o- Nooit meer als je dood bent ben je stil dan is er niks meer wat je wilt dan kun je nooit meer wakker zijn je hoeft geen pleisters meer geen prikken en geen pillen nooit meer tranen Nooit meer pijn je hoeft niks meer te willen misschien is dood wel fijn.

Religieus

Het is mistig Dat doet God zo listig Dat je de wereld vol verdriet Voor eventjes niet ziet. -o- De Heer heeft gegeven liefde in het leven moed in het lijden, troost bij het scheiden. -o- O God, ons loflied rijze omhoog, Uw licht omstraalt de hemelboog. Zo love de aard Uw heerlijkheid Van nu aan tot in eeuwigheid. -o- Mij is de blomme een tale, Mij is het kruid beleefd. Mij groet het altemale Dat God geschapen heeft. Guido Gezelle -o- Je bent niet dood maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen en ik geloof: “God heeft Zich niet vergist…..” -o- De levensbaan is afgelopen, de grens bereikt met laatste kracht, de hemel gaat nu voor hem/haar open, hij/zij is voor eeuwig thuisgebracht. -o- Al kunnen herinneringen niet verdwijnen Je hebt zolang bij ons leven gehoord. Toch zal Gods licht in de toekomst schijnen, De dood heeft niet het laatste woord. -o- Uit Gods hand ontving ik mijn leven, onder Gods hand leef ik mijn leven, in Gods hand geef ik mijn leven terug. -o- Boven akkers, stad en land mag je God nu loven. Kleine vogels in Gods hand, vlieg omhoog, naar boven. Vlieg omhoog en vlieg voorgoed, vlieg de vrijheid tegemoet!. -o- Laat mij nu gaan Ik heb genoeg geleden en doorstaan. Het lopen, praten, mijn toekomstdromen Zijn stuk voor stuk aan mij ontnomen. Laat mij nu gaan in deze lange donker nacht Naar het licht waar Hij in liefde op mij wacht. -o- Heer, het is nacht, het is donker, het is stil, en ik ben alleen maar als ik zacht met u praat is het donker anders donker de stilte is anders stil de nacht is anders nacht en ik ben anders alleen Toon Hermans -o- Laat mij slapend op U wachten Ja dan slaap ik zo gerust Geef mij heilige gedachten en wees in de slaap mijn lust. ‘t Lichaam slaapt maar ‘t harte waakt daar het zich in U vermaakt. Laat mij stil bij Jezus wezen want dan heb ik niets te vrezen. -o- Thuis Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn. Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijk Gods hand te zijn. Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan. -o- Wees maar niet bang wanneer de nacht zal komen. Juist als het donder is, ben ik je zeer nabij. Ik wil Mijn liefde over je doen stromen. Mijn moede kind, vertrouw je toe aan Mij. Geef Mij je hand. Durf je zo te vragen met Mij te gaan. Ik zal je Helper zijn. -o- Heer, bidden lukt niet altijd hoe goed ik het ook bedoel. Maar als het lukt, dan sluit de cirkel en voel ik diep van binnen de heelheid die er is tussen U en mij. -o- Je wereld werd steeds kleiner de deur ging langzaam dicht. Iedere dag toch verder jouw reis naar het eeuwige licht. Zoveel vragen zonder antwoord wat ging er in je om? Niemand kan het nog vertellen alleen God die weet waarom. -o-  Ook dan Ook als het koud is in je hart en je geen warmte uit kunt stralen; ook als je denken je verwart en je moet gaan door diepe dalen; ook als je niets dan zorgen ziet en je alléén moet door de dagen ook als je eenzaam je verdriet en onbegrepen pijn moet verdragen; ook als je zelfs geen woorden vindt voor je ontmoedigde gedachten; ook dàn zoekt God Zijn moede kind dat klein en stil op Hem blijft wachten; en wie zichzelf zo machteloos zo moe voelt en zo vol zorgen, die troost Hij zo een moeder troost, die houdt Hij in zijn hart geborgen. -o- Vanwaar zijn toch die stemmen, die dwalen door mijn hoofd. Mijn hart zo nauw omklemmen verward en nooit geloofd? Van waar zijn toch die stemmen? Hoe kan ik ze ontvluchten? Zij breken veel in mij en dragen wrange vruchten, die drijven tot razernij. Hoe kan ik ze ontvluchten? God, zucht mijn laatste rede Uw almacht is zo groot, geef mij toch uw vrede en stilte voorbij de kilte van de dood. God, zucht mijn laatste rede Toon van Heereveld -o- Onze namen, ze staan gegroefd in de palmen van Uw Handen. Onze namen, hier maar tijdelijk maar boven voor altijd. Onuitwisbaar gegroefd in dezelfde handen die mij hebben gedragen toen ik het op aarde moeilijk had. U riep mijn naam op het einde van mijn bestaan. Die handen hebben mij toen naar U toegedragen ik zag toen in Uw Hand mijn naam.

Kinderen

Een lichtje zal er altijd zijn en dat ben jij, ons kleine meisje Je hoort er voor ons voor altijd bij. -o- Je bent geboren om afscheid te nemen. -o- Je bent een bloemetje, nu ook een sterretje. -o- Onze hoop op een kindje ging verloren. (naam) werd te vroeg geboren. -o- Een klein wonder was bijna werkelijkheid geworden. Het heeft niet zo mogen zijn. -o- Veel te vroeg veel te klein veel …… -o- Je bent geboren om afscheid te nemen. Wij hadden je zoveel liefde willen geven. In onze harten zal je altijd blijven leven. -o- Vol liefde en geduld werd zijn geboorte tegemoet gezien Zijn leven was helaas veel te kort Maar in onze harten zal hij voor altijd blijven leven. -o- Dagen worden uren Maar die momenten dat we aan je denken zullen eeuwig duren. -o- Maar één dag om te leven Eén dag om te vechten. Jouw leven in één dag Een heel leven lang. -o- An angel in the book of life Wrote down an infant’s birth and mentioned as he closed the book ……..  (name) too beautiful for earth. -o- Geboorte en sterven begin en einde twee uitersten in het leven die op één moment samenkwamen -o- Nooit zullen we het waarom begrijpen Het leven heeft een eigen plan Maar al wat lacht en ademt Daar was jij een deeltje van. -o- Vreugde en verdriet lopen zij aan zij. Daarom voel ik mij soms verdrietig en soms blij. -o- Jij lief klein mens jij was onze grootste wens echter onze hoop en ons verlangen werden al snel door verdriet vervangen. -o- Wij weten het niet, wij zullen het nooit begrijpen waarom een mensenleven wordt bekort. Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen de ander reeds in de knop verdort. -o- Parmantig door het leven, intens geleefd en genoten. Het heeft maar … jaar mogen duren. Dapper heeft onze lieve ……(naam) ons verlaten. -o- Waar vreugde had moeten komen, daar kwam verdriet. Je werd geboren, maar overleven kon je niet. Wij hopen dat het verdriet zal vergaan en jij altijd in onze gedachten blijft bestaan. -o- De liefde die je als ouder in een mensenleven zou willen geven. Weggestopt in dat ene moment, die ene aanraking, die ene knuffel. We houden van je en zullen je nooit vergeten. -o- Je was nog maar zo klein, een wonder, het leek ons zo fijn. Maar je was er nog niet klaar voor dat doet ons zo’n pijn. Kon je maar voor altijd bij ons zijn. -o- Leven, teer, fris en pril In alles naar onze wil. Na verwachting, de onzekerheid, de angst, worsteling en strijd, als “engeltje” nu in de eeuwigheid. -o- Ruim … hebben wij mogen genieten van onze lieve ….. Dapper is hij/zij op weg gegaan. Verslagen blijven wij achter. De vreugde die hij/zij in ons leven bracht zal altijd bij ons blijven. -o- Zo lief Zo bijzonder Zo dierbaar Als een bloem zo kwetsbaar Een afscheid zo zwaar Wij zullen je nooit vergeten. -o- Je blauwe ogen keken mij onzeker aan Ze zeiden: ik wil niet meer verder gaan Al dat lijden en die pijn Alsjeblieft, laat mij in vrede sterven Ik heb genoeg gegeven; Ik wil niet meer verder leven. -o- Heel onverwacht maar met alles erop en eraan ben je van ons heengegaan. Je hebt dapper gevochten maar je kans was zo klein wij zijn heel trots dat we jouw papa en mama mochten zijn. -o- Je ging lief kind als een wolkje op de wind mee naar het onbekende we bleven en keken sprakeloos we hebben het niet begrepen het verdriet, lief kind zal ooit wel slijten maar we zullen altijd naar jouw wolkje blijven kijken -o- Op een wolkje, o zo hoog Zit je lekker zacht Kijk je naar de regenboog De maan die naar je lacht Sterretje blinken om je heen De zon verwarmt je huid Je bent daarboven niet alleen Je bent ons vast vooruit ….. -o- Niemand die weten kan Hoeveel ik van je hou. Niemand die mij troosten kan In mijn verdriet om jou. Niemand die begrijpen zal Hoe vreselijk ik je mis. Niemand die beseffen zal Hoe erg die pijn wel is. -o- Onze grootste wens was in vervulling gegaan, maar mocht niet zolang duren. (naam) is stilletjes van ons heengegaan na .. maanden, .. dagen en wat uren. Rust zacht, in vrede, grote vechtersbaas. Wij hadden je graag langer bij ons gehad, maar helaas….. -o- als een bloem zo is ‘t leven ‘t begin is teer en klein de één die bloeit uitbundig de ander geurt heel fijn sommige bloemen blijven lang weer anderen blijven even vraag niet bij welke bloem je hoort dat is ‘t geheim van ‘t leven -o- Een kind vraagt nooit waarom, waartoe het toch op aarde werd geworpen. Daarom en niet omdat het hulpeloos zou zijn verzorgen wij het trouw, vereren het als god. Tot het de dood ontdekt en een der onzen wordt. -o- Lieve …… (naam) zacht en klein verdrietig zijn wij dat jij niet in ons midden mocht zijn Waarom is het ons niet gegeven Dat jij mocht blijven in dit leven? Waarom doet het toch zo’n pijn Dat jij niet meer bij ons kan zijn? Waarom kreeg jij niet de kans op een gelukkig bestaan En moest jij voortijdig van ons gaan? Het waarom zullen wij misschien nooit weten, Maar we zullen je nooit vergeten. De herinnering die we aan jou hebben is fijn En ook de gedachte dat we ooit weer samen zullen zijn. -o- Een leven nog zo klein en pril, Een leven nog zonder eigen wil. Nog veilig geborgen in moeders schoot Vond jij in rust een stille dood. Negen maanden had je volbracht, Maar wij hebben tevergeefs op je gewacht. Je was zo mooi, zo zacht en fijn, Heel even mochten wij bij je zijn. Hoeveel wij van je houden zul je nooit weten ….. (naam) wij zullen je nooit vergeten. -o- Lieve …….(naam) onze lieve kleine meid Nu raken wij jou toch nog kwijt. …… daagjes was jij in ons leven, dat heb je ons gegeven. Vechten, vechten, iedere dag maar weer. Je was zo dapper, maar je wilde echt niet meer. Je loslaten dat doet ons zo’n pijn Maar het kon gewoon niet anders zijn. Je bent voor altijd in ons hart Rust nu maar zacht, lieve schat. -o- Onze kleine Vlinder … Je vloog vanaf de start Onze kleine Vlinder, Je vloof hoog, je vloog laag, Onze kleine Vlinder, Samen bleven we vliegen Onze kleine Vlinder Tegenwind, je bleef vliegen, Onze grote Vlinder, Samen vingen we de wind, de regen en de zon Onze grote Vlinder, Bij de wolken vind je rust Onze mooie Vlinder, Het was een lange, maar veel te korte vlucht Onze mooie Vlinder Samen voor altijd in de lucht Onze mooie Vlinder.