Psalmen en Gezangen

 

Kracht naar kruis
-o-
Niemand valt uit Gods hand.
-o-

Als ik ontwaak, ben ik bij U.
Psalm 139 : 18
-o-
De Heere zegene U en behoede U
-o-
Here, Gij doorgrondt en kent mij.
Psalm 139 : 1
-o-
Komt allen tot mij die moe en belast zijn
-o-
Dit is de dag die mijn Heer heeft voorzien.
-o-
Mij zal geschieden naar Zijn woord.
-o-
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten.
Gezang 291
-o-
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Psalm 119
-o-
Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer.
-o-
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.
Joh. 17 : 3
-o-
Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U.
Aurelius Augustinus
-o-
Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen
Psalm 25 :14
-o-
Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God
als Hij op hem/haar……..
-o-
Waar God van houdt,
neemt hij vroeg tot Zich.
-o-
En de heerlijkheid des Heren
Omstraalde Hem ….
Lucas 2 : 9
-o-
Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.
-o-
Toen antwoordde de Here:
Ik ben het die er zal zijn
Exodus 3-14a
-o-
Onrustig is ons hart, o Heer
tot het rust in U.
Sint Augustinus
-o-
Heer ik ben stil geworden,
U hebt mijn ziel tot rust gebracht.
-o-
Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.
-o-
Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.
-o-
Laat mij als kleine vogel schuilen mogen
waar G’uw vleuglen om mij slaat.
Psalm 61 : 3
-o-
Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.
-o-
U moet niet zorgen dat u in de hemel komt,
Maar dat de hemel in u komt.
-o-
Van oudsher is God een schuilplaats
Zijn armen dragen u voor eeuwig.
Deut. 33:27
-o-
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ‘t eeuwig licht.
-o-
Vrees niet, want ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt Mijn.
Jesaja 41 : 3
-o-
Ik zal opgaan naar het altaar van God
naar God die mijn jeugd verblijdt.
-o-
Zijn leven stond in dienst van de naaste.
Hij zag in Jezus een groot voorbeeld.
-o-
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Vader: in uw handen beveel ik mijn geest.
Lucas 23:46
-o-
Een zee ruist voort in eindeloze deining.
De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.
-o-
Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot
een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.
-o-
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij
Psalm 23
-o-
De Here zal uw uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
Psalm 121 : 8
-o-
Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
Zoals Christus U heeft aanvaard.
Romeinen 15 : 7
-o-
Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs Uw woord met juichende gezangen.
-o-
Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen
Ontfermt de Heere zich over hem.
Psalm 103 : 13
-o-
En wandelt in al de weg,
Die ik u gebieden zal,
Opdat het u wel ga.
Jeremia 7:23
-o-
Ik heb de strijd gestreden,
de goede strijd van het geloof.
Dit is de kroon van mijn leven.
-o-
Niets werkelijks kan bedreigd worden,
niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.
Wentel uw weg op de Here
-o-
En vertrouw op Hem;
En Hij zal het maken.
Psalm 37 : 5
-o-
Als de Schepper
een gehandicapte tot leven roept,
heeft Hij zijn eigen bedoeling met deze mens.
-o-
De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in
den dag der benauwdheid en Hij kent
hen die op Hem betrouwen.
Nahum 1 vers 7
-o-
Wie God vreest houdt het juiste midden ….
Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig als hij
alleen maar goed doet en nooit verkeerd……
Prediker VII, 18-20
-o-
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Psalm 84
-o-
Leg mij als een zegel aan uw hart
Als een band aan uw arm
Want sterk als de dood is de liefde.
Hooglied 8 : 6
-o-
Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen en ‘t leven tot in eeuwigheid.
-o-
Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven
van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben.
-o-
Neem Heer mijn beide handen
en leidt Uw kind
tot ik aan de eeuwige stranden
de ruste vind
-o-
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Gezang 1 vers 4
-o-
….. en niemand
of hij heeft een naam bij U,
En niemand valt of hij valt in Uw handen,
En niemand leeft of hij leeft naar U toe…..
Huub Oosterhuis
-o-
Dan zal de Schepper van mijn leven spreken
En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd;
En alle grenzen zullen openbreken
Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.
W.A.P. Smit
-o-
Op Uwe morgen zult Ge ons halen.
Wij ontstijgen aan dit aards bestaan,
en gaan – uw hoge vensters stralen -
recht op uw open huisdeur aan.
Gezang 394 vers 7
-o-
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Lied 398:7
-o-
Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit
aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
-o-
Hoe dichter ik nader,
het huis van mijn Vader
Hoe meer ik neig
naar het eind van de kreig.
P.A. De Genestet
-o-
Prijs de Heer, mijn ziel,
Prijs mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
Vergeet niet één van zijn weldaden.
Psalm 103
-o-
Ik ben reizend naar die stad
Waar Christus ‘t licht zal zijn
Om eeuwig daar te zijn bij Hem
Verlost van zorg en pijn.
-o-
Alles heeft zijn uur
en ieder ding onder de hemel zijn tijd;
er is een tijd om te baren
en er is een tijd om te sterven.
Prediker 3:1,2
-o-
Verheugd was ik toen ik hoorde:
“Wij gaan naar het huis van de Heer”
Verheugd ben ik nu onze voeten staan
binnen de poorten, Jeruzalem.
Bedevaartslied van Davi
-o-
Spreek Gij ’t woord, dat mij vertroosting geeft.
Dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
Ontsteek de vreugde die geen einde heeft.
Wil alle liefde aan deze mens besteden.
-o-
Zolang wij leven, leven wij voor
de Heer, en wanneer wij sterven,
sterven wij voor de Heer.
Dus of wij nu leven of sterven,
wij zijn altijd van de Heer.
Rom. 14:8
-o-
Doch de God van alle genade
die u in Christus geroepen heeft
tot Zijn eeuwige heerlijkheid,
hij zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
1 Petrus 5 vers 10
-o-
Laatste grens
Ik vond het zelf onbehoorlijk vroeg.
Toch koesterde de Grote Kaarsendover
een ander plan. Hij vond het mooi genoeg:
Ik moest en zou de laatste grenspaal over.
-o-
Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan,
dat is ook niet erg.
Want dan begint de grote logeerpartij
bij een gastheer, die zo boeiend is,
dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.
Godfried Bomans
-o-
Wees mij een rots tot mijn bescherming,
Zodat ik altijd weer
Bij u U kan schuilen Heer.
Want U, mijn God, U bent mijn vesting,
U zult in al mijn vrezen
Mijn rots en redder wezen.
Psalm 71 : 2
-o-
In droefheid gedenken wij zijn sterven
In dankbaarheid zijn liefde van
man, vader, vriend en medemens.
In vreugde de vervulling van zijn
bestemming in eeuwigheid
bij onze Schepper, God de Heer.
-o-
Aan het eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van ‘t kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in ons allen
en in allen alles is ,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn
licht uit licht in duisternis.
Lied 292 Liedboek der Kerken
-o-
‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Psalm 73 vers 12

In Uw handen.
-o-
In Christus ontslapen.
-o-
Opgenomen in het Licht.
-o-
Jezus is mijn Verlosser.
-o-
Mijn genade is u genoeg.
-o-
Mijn tijden zijn in uw hand.
-o-

Wat de toekomst brengen moge….
Gezang 293
-o-
Laat Heer Uw dienaar komen
-o-
In paradisum deducant te angeli
-o-
Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
Genesis 3:19
-o-
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
-o-
Dan ga ik op tot Gods altaren.
Psalm 43 : 3 en 4 berijmd
-o-
God is ons een schuilplaats.
Psalm 62 : 9b
-o-
Rust mijn ziel, uw God is Koning
Gezang 179
-o-
Ik laat u niet gaan,
tenzij gij mij zegent.
Gen. 34;24
-o-
Van U zijn alle dingen
van U, mijn God alleen.
-o-
Doe maar gewoon je best
dan doet God de rest.
-o-
Goed is het in stilte
op de redding van de Heer te wachten.
Jer. 3 : 26
-o-
En nu, wat verwacht ik Here?
Mijn hoop, die is op U.
Psalm 39:8
-o-
In de palm van Gods hand
kwam haar leven tot rust.
-o-
Een leven kwam tot rust
in de palm van Gods hand.
-o-
Wat er ook mag gebeuren,
mij geleide des Heeren hand.
-o-
Niet uit mijzelf ben ik gekomen
Maar Hij heeft mij gezonden.
Joh. 8-42
-o-
De liefde bedekt, ze gelooft,
hoopt en verdraagt.
1 Corinthe 13
-o-
Een mens kijkt naar daden,
maar God weegt bedoelingen.
-o-
Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde….
1 Corinthiërs 13
-o-
Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid.
Gezang 267
-o-
Uw hand op mijn schouder
gaf mij rust en vertrouwen.
-o-
Al zit ik in het duister,
de Here zal mij tot licht zijn.
Micha 7:8b
-o-
Alles heeft zijn uur en
ieder ding onder den hemel zijn tijd.
Prediker 3:1
-o-
Ik voel de winden Gods vandaag;
vandaag hijs ik het zeil.
-o-
Wat de toekomst brengen mogen,
mij geleidt des Heren hand.
-o-
Langzaam uit dit leven weggegleden,
God weet waarheen……
-o-
Ken Hem in al uw wege
en Hij zal uw paden recht maken.
Spreuken 3:6
-o-
Kom tot rust, mij ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
Psalm 116 : vers 7
-o-
Toch is er één die al dit vallen
teder in zijn handen houdt.
Rainer Maria Rilke
-o-
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Psalm 91
-o-
Want de wijsheid dezer wereld
is dwaasheid voor God.
1 Kor. 3:19a
-o-
Ik heb vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht.
-o-
Waar de Geest des Heren is,
Daar is vrijheid.
2 Korinthiërs 3:17b
-o-
In liefde met allen heb ik geleefd.
In vrede met Christus ben ik heengegaan.
-o-
God is Liefde
Liefde is God
De essentie van alles
-o-
De koers was gezet
Na een zware storm
Veilig in Gods haven.
-o-
gisteren is voorbij
morgen komt niet meer
vandaag helpt God
-o-
Ik legde mij en sliep
Ik wist dat wie mij schiep
Voor mijn behoud zou waken
-o-
Wentel uw weg op de Here en
vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken.
Psalm 37:5
-o-
Nu mag je rustig in Gods
schaduw overnachten.
Zijn liefde dekt je veilig toe.
Nel Benschop
-o-
Aangaande de dagen onzer jaren
Daarin zijn zeventig jaren; of,
zo wij zeer sterk zijn tachtig jaren…..
Psalm, 90:10
-o-
De HEERE zal uwen uitgang
en uwen ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
Psalm 121:8
-o-
God heeft gegeven
liefde in het leven,
moed in het lijden,
troost in het scheiden.
-o-
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
-o-
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Psalm 42 (ber.)
-o-
Jeruzalem, mijn vaderhuis
Mijn moederstad, wanneer
Zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar en naar de Heer!
Gezang 265, Liedboek
-o-
Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmer meer!
-o-
Vrees toch geen nood!
’s Heren trouw is groot,
en op ’t nacht’lijk duister,
volgt het morgenrood.
-o-
Als ge in nood gezeten
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
-o-
Mijn hart sloeg over van ontroering
en weer verscheen, als voorheen,
Godheid, bezieling en vervoering
en leven, liefde en geween.
A. Poesjkin
-o-
In’s levens droom en schemerschijn
laat mij U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werkelijkheid
Gezang 472 : 6
-o-
Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Gezang 473:1 en 5
-o-
En, wijze Loods, als ik het waag
en weer mijn zeilen hijs,
nu ‘k voel de winden Gods vandaag …..
leid Gij mij op mijn  reis!
-o-
In Zijn oneindige goedheid
heeft Onze Lieve Heer geen
grenzen gesteld aan wat mensen
zichzelf wijs kunnen maken.
K. van het Reve
-o-
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.
-o-
Vanaf het einde van de aarde
roep ik u om hulp,
want ik bezwijk!
Help mij de rots te beklimmen
die te hoog is voor mij.
Psalm 61 :3
-o-
Wat ben je bedroefd mijn ziel,
En onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
Eens zal ik hem weer loven,
Mijn God die mij ziet en redt.
Psalm 42 : 6
-o-
God zelf zal men hen zijn.
Elke traan in hun ogen zal Hij drogen.
De dood zal er niet meer zijn;
rouw, jammer en pijn
zullen niet langer voorkomen.
De dingen van vroeger zijn voorbij.
Openbaring 21 : 4
-o-
Hij twijfelde niet aan Gods belofte;
zijn geloof liet hem nooit in de steek,
hij werd er alleen maar in gesterkt.
Zo bracht hij eer aan God;
hij was er diep van overtuigd dat God bij
machte was te doen wat hij had beloofd.
Romeinen 4 : 20, 21
-o-
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Eens aan den avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
-o-
Heer,
er valt geen blad van een boom
buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven
en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden,
van mijn beproevingen
en van mijn tranen.
Laat die gedachte
mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw.
-o-
De eeuwenoude gang
van al wat komt en gaat,
De eindigheid,
die al wat leeft te wachten staat,
Voor wie gelooft
geeft dit geen zorgen of verdriet,
Hem wacht de eeuwigheid,
die rust in vrede biedt.
Huub Matthee