Zakelijk

Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega ……

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend …… (naam)

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega

Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ……. (naam)

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….. (naam)

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van …. (naam)

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze …. (directeur, collega….)

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega …. (naam)

Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ……. (naam)

Met eerbied en respect gedenken wij dat op ……. (datum) ons is ontvallen ……

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ….. (naam)

Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.

Het bericht dat onze collega ….. (naam)… is overleden heeft ons diep geraakt.

…. (naam) was werkzaam als……

Wij hebben ….. (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij …….

…. (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij…

Voor ons was … (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega.

Wij zullen zijn/haar vriendelijkheid en enthousiasme missen.

Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht.

….. (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had.

Gedurende .. jaar heeft … (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming.

Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan …….

Voor zijn jarenlange inzet als …. (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

Gedurende 00 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming.

Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen.

Wij zullen ons ….. (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was.

Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn.

Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter.

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.

In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.

Wij verliezen in …… (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als …… met veel plezier en toewijding uitvoerde.

Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.

Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid.

Zijn inspirerende leiding zullen wij missen.

Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan.

Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor.

Zij toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Ons medeleven gaat uit naar…..