Religieus

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze…..

De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze……

Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze…..

In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze….

In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze……

In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze….

Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze…………

God heeft Thuisgehaald mijn/onze…..

Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze……

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…..

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze……

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze…..

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze…..

Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze….

Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze……

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden mijn/onze…..

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze……

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze….

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze….

Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze….

Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze…

In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze……

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze….

Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze……

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze….

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze….

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze…..

Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze…

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze….

Op ..-..-…. is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze…..

Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze….

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze….

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze

In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze……

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze ……

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ………

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze….

Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze ……

Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 00-00-20xx. is overleden mijn/onze ……

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze ….

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze…..

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ..jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.

In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze……

Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze….

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze…..

Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze….

De “Grote Baas” heeft hem geroepen.

Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze…..

…………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar.

Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft ….

Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ….. (naam) gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen.

Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze……

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze…..